Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2020 przyjęty

Dzisiaj, 18 grudnia 2019 roku w salce konferencyjnej Przystań Powiat Nakielski odbyła się XV sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol. Podczas sesji uchwalono budżet Powiatu Nakielskiego na 2020 roku 16 głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi” (radni klubu PiS). Wcześniej. przed głosowaniem, opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła skarbnik powiatu Irena Pilarska. Podczas obrad uchwalono plan pracy Rady na 2020 roku i plany pracy komisji. W dalszej kolejności uchwalono statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, uchwalono Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku. Na wniosek starosty do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, którą podjęto jednogłośnie. Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła ponadto Stanowisko w sprawie postulatu zmiany przepisów prawa w zakresie świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji. Stanowisko prezentujemy poniżej.

STANOWISKO RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie postulatu zmiany przepisów prawa w zakresie świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 statutu Powiatu Nakielskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r., poz. 4761), Rada Powiatu Nakielskiego przyjmuje stanowisko o następującej treści:

§ 1. Rada Powiatu, oceniając system dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu nakielskiego oraz działając w interesie publicznym, dostrzega pilną konieczność nowelizacji przepisów, regulujących warunki ich realizacji.

W ocenie Rady Powiatu równy i niezakłócony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym opieki nocnej i świątecznej, powinien stanowić naczelną dyrektywę dla ustawodawcy, organów władzy wykonawczej oraz organów stosujących prawo. Prawne ramy funkcjonowania systemu muszą uwzględnić w szczególności bezpieczeństwo obywateli wykluczonych społecznie, z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych i niesamodzielnych.

Stanowisko, które przedstawia Rada Powiatu ma na celu wskazanie ustawodawcy kierunków nowelizacji przepisów prawa, w szczególności poprzez wprowadzenie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie organizacji nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Rada Powiatu postuluje wprowadzenie regulacji, które umożliwiają zagwarantowanie funkcjonowania co najmniej jednego punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w każdym mieście liczącym 10 tys. mieszkańców i więcej oraz ustalenie odległości pomiędzy punktami świadczącymi usługi w zakresie nocnej i świątecznej pomocy medycznej, gwarantujący szybki dostęp do tych świadczeń. Rada Powiatu uznaje za niezbędne wprowadzenie konkursów na świadczenie nocnej i świątecznej pomocy medycznej w tych rejonach, gdzie ta pomoc nie jest zapewniona przez szpitale z powodu ich braku lub braku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na funkcjonowanie nocnej i świątecznej pomocy medycznej na danym terenie.

§ 2. Zobowiązać zarząd Powiatu Nakielskiego do wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, w interesie publicznym, z postulatem zmiany przepisów prawa w zakresie określonym w §1

§3. Stanowisko doręczyć Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

 

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcie: Zbigniew Kubisz (archiwum)