Droga S10 w województwie kujawsko-pomorskim

Planując nowe drogi, uwzględniamy szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi szybkiego ruchu, a nie tylko jej fragmentów. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S10, która będzie przebiegać przez cztery województwa – od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do województwa mazowieckiego.

Województwo kujawsko – pomorskie

S10 Wyrzysk – Bydgoszcz

26 czerwca 2018 r. podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania STEŚ, które umożliwia uściślenie zakresu rzeczowego inwestycji i służy do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Parametry techniczne:

Długość projektowanego odcinka: ok. 40 km,

Liczba pasów ruchu: 2×2,

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

Prędkość projektowa – 120 km/h,

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk-Bydgoszcz. Spotkania odbyły się w gminach Sicienko, Nakło i Sadki. Podczas spotkań mieszkańcy zostali zapoznani z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S10 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego. Przekazaliśmy ankiety, w których mieszkańcy mogli wyrazić opinie na temat preferencji dotyczących przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – II połowa 2020 r.

S10 Bydgoszcz – Toruń

28 listopada 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka S10 złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie DŚU. GDDKiA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej według wariantu zlokalizowanego na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10. Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza.

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020 r.

Parametry techniczne

Długość projektowanego odcinka: ok. 50 km,

Liczba pasów ruchu: 2×2 (docelowo 2×3),

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

Prędkość projektowa – 120 km/h,

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

S10 Bydgoszcz – Toruń a formuła PPP

Odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń już w 2018 r. decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jako jeden z czterech projektów drogowych, został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Umowa z partnerem prywatnym będzie umową długoterminową, zawartą na okres 30 lat. Swoim zakresem będzie obejmowała projektowanie oraz budowę drogi ekspresowej, zorganizowanie finansowania inwestycji oraz utrzymanie i zapewnienie dostępności drogi w okresie obowiązywania umowy. Partner prywatny zostanie wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego, między innymi z uwagi na konieczność przedyskutowania z partnerami prywatnymi kwestii wrażliwych z punktu widzenia zapewnienia komercyjnego finansowania tego przedsięwzięcia. Stronami umowy o PPP będą Skarb Państwa, reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcę dróg krajowych, realizującego budżet państwa w zakresie dróg krajowych (art. 18 ust 1 ustawy o drogach publicznych), oraz partner prywatny.

Warunkiem uruchomienia postępowań przetargowych dla przedmiotowej inwestycji jest zabezpieczenie finansowania i uzyskanie zgody Ministra Finansów. Na samym jednak wstępie, aby przekazać tę inwestycję do realizacji w trybie PPP, niezbędne jest uzyskanie decyzji Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostat – o pozabilansowym ujęciu projektu, tj. niezaliczaniu projektu do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W tym celu dokonano odpowiedniej alokacji ryzyka: partnerowi prywatnemu zostały przypisane ryzyka projektowania, budowy, utrzymania, dostępności drogi oraz pozyskanie finansowania, natomiast strona publiczna ponosi m.in. ryzyko nabycia nieruchomości, zmiany prawa oraz ryzyko popytu. Jako formę wynagrodzenia dla partnera prywatnego przewidziano opłatę za dostępność.

S10 Toruń – Warszawa

GDDKiA po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Analizując sytuację komunikacyjną widzimy ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad..

Szczegóły dotyczące drogi ekspresowej S10 w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolsklim i mazowieckim znajdziecie Państwo  poniżej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34875/S10-ze-Szczecina-do-Warszawy

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz