Emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić. Od marca wyższe kwoty limitów

Wielu emerytów i rencistów nadal pracuje. Niektórzy z nich muszą jednak pamiętać o dozwolonych limitach przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że wypłata świadczenia zostanie pomniejszona lub zawieszona. Czuwać nad wysokością swoich zarobków muszą osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. W ich przypadku obowiązują limity kwot, jakie mogą dodatkowo zarobić. Od marca będą większe – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O limitach muszą pamiętać tylko wcześniejsi emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. Bez ograniczeń mogą również dorabiać renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń – dodaje rzeczniczka.

Limity od 1 marca do 31 maja

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się, co kwartał, wraz ze zmianami w przeciętnym wynagrodzeniu (w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu).
W porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 grudnia 2019r. do 29 lutego 2020r., pracujący emeryt i rencista od 1 marca 2020r.będzie mógł więcej dorobić.Kwoty miesięcznego przychodu, które mają wpływ na wypłacane świadczenia, wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3639,10zł
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6758,20zł

Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia,
a zawieszenia po przekroczeniu 130%. Kwota dodatkowego przychodu emerytów i rencistów, która od 1 marca spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, to 3639,10zł. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli natomiast przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 465,31 zł – zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną tj. 6758,20 zł.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od 1 marca kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną wynosi 3639,10zł, ale po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zawieszone, a niezmniejszone.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód
z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia. ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie także wtedy, gdy uprawniony:

  • osiąga przychód z dodatkowej pracy i jest wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę,
  • wykonuje dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłaca już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także:

  • przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.
  • kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
  • przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
    o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego