Fundusze na aktywizację lokalnej społeczności

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2019/EFS w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpocznie się 28.11.2019 r. i trwać będzie do 19.12.2019 r.

O powierzenie grantu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) tj. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, WTZ, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie otrzymać można na pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym związaną z integracją i aktywizacją tych osób. Wśród działań projektowych znaleźć się mogą m.in. koncerty, wyjazdy studyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, warsztaty motywacyjne, spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, wizyty w filharmonii, operze, teatrze, ćwiczenia usprawniające intelektualnie i ruchowo.

Pula przeznaczonych pieniędzy w konkursie nr 4/2019/EFS wynosi 900 000,00 złotych. Maksymalna wysokość pomocy dla Grantobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o wsparcie, może wynieść 50 000,00 złotych/ projekt.

W ramach przygotowań do konkursu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oferuje zainteresowanym podmiotom bezpłatne Szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów, które odbędzie się 27.11.2019 roku, o godzinie 14.00, w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać pod numerem telefonu 607-822-019 lub na adres e-mail: biuro@rlks.naklo.pl do 25.11.2019 roku.

Przyszli Grantobiorcy, za udział w szkoleniu, zyskać mogą punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD” – 1 pkt.

materiał: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”