Informacje i rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące sytuacji związanej z wystąpieniem zagrożeń koronawirusem

 1. Na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy została utworzona specjalna zakładka „Informacje w sprawie koronawirusa”, w której znajdują się wszelkie informacje, na bieżąco uaktualniane dotyczące zagrożenia koronawirusem. Są tam komunikaty, wytyczne i zalecenia przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz materiały graficzne i linki do ww. instytucji oraz materiałów filmowych. Dyrektorzy powinni na bieżąco zapoznawać się z komunikatami służb sanitarno-epidemiologicznych.
 2. We wszystkich łazienkach w szkołach i placówkach powinny znajdować się zafoliowane graficzne instrukcje mycia rąk. Dyrektorzy powinni dbać o  ciągłe uzupełnianie mydła w szkolnych łazienkach. W przypadku braku środków finansowych na ten cel należy wystąpić o nie do organów prowadzących. Można również zwrócić się z  prośbą do rady rodziców (rady szkoły). Wkrótce do wszystkich szkół i  placówek trafią pojemniki z  płynem dezynfekującym na bazie alkoholu.
 3. Nauczyciele (wychowawcy) powinni przekazać uczniom niezbędne informacje na temat przestrzegania zasad higieny oraz zachowań w  przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na zarażenie się koronawirusem.
 4. Należy zachęcać rodziców do nie posyłania przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
 5. Dyrektorzy powinni zwracać uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy oraz aby odwoływać i nie organizować wycieczek do krajów, w tym w ramach programu Erasmus, w  których wykryto ognisko koronawirusa.
 6. Uczniowie, wracający z zagranicy, szczególnie z miejsc, w których wykryto ognisko koronawirusa powinni pozostać w domu przez 14 dni. Pojawienie się takiego ucznia w szkole może spowodować zaniepokojenie (panikę) rodziców pozostałych uczniów. Przez czas pozostawania w domu uczeń powinien drogą elektroniczną być informowany o materiale realizowanym na różnych przedmiotach i starać się przyswoić go we własnym zakresie. Choć nie jest objęty kwarantanną w znaczeniu decyzji administracyjnej, nie powinien opuszczać swego domu. W tym czasie powinien kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę i rozpocząć uczęszczanie na zajęcia.
 7. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Obecnie brak jest podstawy prawnej (z wyjątkiem specustawy, o czym poniżej) do nałożenia obowiązku realizowania w innym czasie zajęć szkolnych, zawieszonych z  powodu ww. przyczyn, tzn. na podstawie 18 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach.
 8. Obowiązująca od 8 marca 2020 r. tzw. specustawa koronawirusowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 poz. 374) wprowadziła do ustawy – Prawo oświatowe zapisy (art. 30b i  30c) umożliwiające ministrowi właściwemu do spraw oświaty i  wychowania, w drodze rozporządzenia, czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części oraz, także w drodze rozporządzenia, wyłączenia stosowania niektórych przepisów zawartych w specustawie, ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w  szczególności w zakresie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek.
 9. W przypadku, gdy do szkoły zgłosi się uczeń, który miał kontakt bezpośrednio lub poprzez inną osobę z osobą zarażoną na koronawirusa i  ma objawy choroby COVID-19 dyrektor szkoły po konsultacji z  powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i za zgodą organu prowadzącego powinien zawiesić zajęcia do czasu uzyskania potwierdzenia, że pobrana próbka na obecność koronawirusa wykaże wynik negatywny. W takim przypadku zawieszenie zajęć nie powinno trwać dłużej niż dwa-trzy dni.
 • Każdy uczeń i każdy pracownik szkoły powinien być zapoznany z zasadami zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (dotyczy osoby, która przebywała w rejonie zagrożenia epidemiologicznego i u której w ciągu ostatnich 14 dni wystąpił co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem). W  przypadku wystąpienia ww. objawów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (nr telefonu jak i inne niezbędne informacje można uzyskać w infolinii 800 190 590). Pod żadnym pozorem nie można korzystać ze środków komunikacji publicznej ani zgłaszać się do przychodni POZ lub szpitala (w  tym SOR-u).
 • Ponieważ nie można wykluczyć zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek przez dłuższy okres (np. dwutygodniowy) zaleca się, aby ograniczyć lub wręcz wyeliminować aktywność uczniów, która powoduje ich absencję na lekcjach.

źródło: kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl