IX sesja Rady Miejskiej w Mroczy

7 sierpnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy miała miejsce IX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00. od stwierdzenia quorum. Następnie, po usunięciu z porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy działki pod budowę biogazowni, porządek obrad został przyjęty. Rada postanowiła przyjrzeć się bliżej tematowi biogazowni czemu miało służyć zaproszenie przedstawiciela firmy Green Energy Sp. z o.o. na sesję. Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzednich obrad.
Następnie informacje na temat swoich działań oraz przyjętych interesantów przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński. Sprawozdanie z aktywności międzysesyjnej przedstawił również Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Leszek Klesiński.
Kolejnym punktem było wystąpienie przedstawiciela firmy „Green Energy Sp. z o.o.”. Tego dnia odwiedziła nas Prezes Zarządu Spółki – Sylwia Koch Kopyszko. Opowiedziała ona o już istniejących biogazowniach oraz odpowiedziała na pytania dotyczacych np. : substratów produkcji, energii cieplnej czy elektrycznej. Obecni chętnie korzystali z okazji aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat inwestycji polegającej na budowie biogazowni w Ostrowie. Planowana jest również wycieczka do istniejącej biogazowni.
Po krótkiej przerwie obrady zostały wznowione. Prezes Stowarzyszenia „Czysta Gmina Mrocza” – Andrzej Podlaszewski, w krótkich słowach, przedstawił jakie zagrożenia stanowi dla Gminy planowana w Drzewianowie budowa ferm kurzych.
Następnie Rada przeszła do głosowania nad uchwałami:
1. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 265/1 i 265/2 w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza
2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowa, gmina Mrocza
3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo, gmina Mrocza
4. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Mroczy dotyczącego budów ferm tuczu przemysłowego zwierząt na terenie Gminy Mrocza.
Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.
Ostatnim podpunktem wczorajszej sesji były oświadczenia i wolne wnioski. Powrócono do sprawy budowy kurników. Oprócz tego poruszone zostały tematy takiej jak targowisko, dbałość o czystość parku czy Placu 1 Maja oraz sposobu przekazywania informacji sołtysom. Po wyczerpaniu tematów obrady sesji zostały zamknięte.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza