Klub Turystyki „Noteć” realizuje projekt „Seniorzy aktywnie”

Klub Turystyki „Noteć” realizuje projektu „Seniorzy aktywnie”, który trwać będzie do końca marca 2020 r. W ramach projektu odbyły się już spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz spacery nordic walking. Obecnie oprócz spacerów nordic walking uczestnicy rozpoczęli zajęcia na basenie – aerobik wodny w wymiarze 30 godzin, oraz zajęcia na sali gimnastycznej, również w wymiarze 30 godzin. Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru LSR – osób starszych, służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym i psychospołecznym Zajęcia organizowane są nieodpłatnie dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w ramach wniosku o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS) pn. „Seniorzy aktywnie” realizowanego dla grupy 12 osób.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Tadeusz Kunikowski