Kolejne szkoły resortowe w województwie kujawsko-pomorskim, w tym z Samostrzela

Dzisiaj, 1 października 2019 roku w sali im. prof. Lecha Kaczyńskiego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość podpisania porozumienia dotyczącego rozszerzenia sieci resortowych szkół rolniczych. Od 2021 roku do grupy resortowych szkół rolniczych dołączą jeszcze szkoła w Bielicach oraz szkoła w Samostrzelu.

W uroczystości udział wzięli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł Bartosz Kownacki, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol wraz z Wicestarostą Tomaszem Miłowskim oraz Starosta Mogileński Bartosz Nowacki wraz z Wicestarostą Marianem Mikołajczakiem.

– Podpisanie porozumienia pomiędzy starostami a panem ministrem ma ogromne znaczenie. Wielokrotnie wypowiadam się, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki. Bez nowoczesnego rolnictwa, które będzie produkowało zdrową, najwyższej jakości żywność nasz kraj nie będzie mógł się prawidłowo i dynamicznie rozwijać, a do tego potrzebni są dobrze wykształceni, kompetentni rolnicy. Dlatego bardzo się cieszę, że kolejne szkoły rolnicze z naszego województwa dołączą do sieci szkół resortowych – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wskazywał na to, że szkoły rolnicze powinny stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych służących podnoszeniu poziomu i zwiększeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa.

– Prowadzenie działalności rolniczej w obecnych warunkach gospodarczych wymaga odpowiedniego wykształcenia i zasobu wiedzy. Unowocześnianie i modernizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym, a także potrzeby konsumentów i oczekiwania społeczeństwa, są pewnego rodzaju wyznacznikami dla szkół rolniczych. Szkoły te powinny oferować edukację, która z jednej strony będzie odpowiadała na aktualne potrzeby gospodarcze, a z drugiej będzie kształtowała postawy obywatelskie, podtrzymywała tradycje i kulturę wsi polskiej, prezentowała jej dorobek. Z powyższych względów rola szkół rolniczych nabiera szczególnego znaczenia – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Dlatego też Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o rozszerzeniu sieci resortowych szkół rolniczych. W efekcie przeprowadzonych rozmów i negocjacji z samorządami powiatowymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2017-2019 przejął do prowadzenia od jednostek samorządu terytorialnego 8 szkół, a od 1 stycznia 2020 roku planowane jest przejęcie kolejnej szkoły rolniczej. W ten sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie jest organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad łącznie 53 szkołami rolniczymi w całym kraju.

Od 2021 roku do grupy resortowych szkół rolniczych dołączą jeszcze dwie szkoły rolnicze z województwa kujawsko-pomorskiego, tj. szkoła w Bielicach oraz szkoła w Samostrzelu. Dzisiaj w tej sprawie Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  podpisał ważny dokument na mocy, którego Powiat Mogileński przekaże prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a Powiat Nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu. Dla środowiska i społeczności lokalnej jest niezwykle ważne wydarzenie, rokujące perspektywiczny rozwój tych placówek, poprawę stanu zaplecza dydaktycznego, ukierunkowanie na potrzeby rynku pracy.  MRiRW zakłada, że wzorem wcześniej przejętych od samorządów szkół rolniczych, także  i w tym przypadku zaowocują działania polegające na unowocześnieniu kształcenie w tych szkołach, polepszeniu warunków do nauki, otwarciu się na szerszą współpracę z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pracodawcami i przedsiębiorcami, a także na wymianę doświadczeń z partnerami szkół zagranicznych. Oczekiwaniem jest, aby te placówki odpowiednio kształciły kadry dla branży rolniczej, wspierały rozwój nowoczesnego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,  promowały region  w którym funkcjonują. Te założenia mają szansę sukcesu przy dobrej współpracy z samorządami i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Polsce.

tekst: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

zdjęcia: Maciej Rejment; KPUW