Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy

Komunikat

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza „Raportu o Stanie Gminy” i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Informuję, iż podczas XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku, o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności w roku 2019, w szczególności w zakresie realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Podczas tej sesji, Rada Miejska w Mroczy rozpatrzy przedstawiony raport o stanie gminy, nad którym zostanie przeprowadzona debata.

W debacie, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza. Mieszkaniec, który będzie chciał zabrać głos w debacie nad raportem musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, tj. do 29 czerwca 2020 roku. Mieszkańcom będzie udzielony głos według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Mrocza do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza w godzinach otwarcia urzędu.

Strategia znajduje się na stronie BIP Gminy Mrocza w zakładce zarządzenia – zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.325.2020 z dnia 26 maja 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński

Poniżej wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Komunikat + zgłoszenie do udzialu w debacie