Konserwacja ruin zamku w Szubinie

243

14 września 2020 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy dla robót budowlanych i konserwatorskich w ramach zadania pn. „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie’’ . W wyniku przetargu Wykonawcą robót została firma KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz z siedzibą w miejscowości Suchedniów. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 31 maja 2021 r. Koszt zadania wyniesie 1 378 236,49 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest w kwocie 1 151 063,21 zł w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa: RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku, działanie: RPKP.04.06.00 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, poddziałanie: RPKP.04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Antoni Cieśla z Bydgoszczy.

Zakres prac obejmuje:

 • konserwację ruin zamku
 • budowę kładek wewnątrz ruin zamku
 • budowę podestu do zabaw plenerowych
 • wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej
 • budowę placu zabaw
 • budowę instalacji oświetlenia terenu
 • budowę parkingu dla rowerów
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych
 • wykonanie ciągów pieszych
 • odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego
 • urządzenie zieleni izolacyjnej
 • urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych
 • budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej
 • urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób

Urząd Miejski w Szubinie