Korzystasz z Małego ZUS-u pamiętaj o deklaracji

Ponad 10 tys. przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku zgłosiło się do tzw. Małego ZUS-u. W tym roku do Małego ZUS-u, który od lutego przekształcił się w Mały ZUS plus dołączyło ponad 8,7 tys. osób z naszego regionu.

Termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus dla większości przedsiębiorców minął 2 marca. Przedsiębiorcy, którzy wznowią prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej albo spełnią warunki do ulgi w ciągu roku (np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne), mogą zgłosić się do Małego ZUS plus w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorco pamiętaj o dokumentach rozliczeniowych

Przedsiębiorca, który korzysta z Małego ZUS Plus musi pamiętać by w marcu złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli opłaca składki wyłącznie sam za siebie to będą to dokumenty ZUS DRA i ZUS DRA cz. II.  Jeśli zatrudnia pracowników to będą to druki ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RCA cz. II. Termin na złożenie tych dokumentów upływa odpowiednio 10-tego i 16-tego marca br.

Co się zmienia?

Od lutego 2020 r. zmieniły się zasady „małego ZUS” dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku kwoty 63 tys., a w 2019 roku kwoty 67,5tys.
Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. Inaczej będą też wyliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Teraz ich wysokość zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wyliczenia składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu, jaki uzyskała firma w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł). Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie eskladka.pl.

Jak ustalić dochód z działalności gospodarczej

Podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego.
Jeśli osoba rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych, czyli opłacała podatek według skali albo podatek liniowy, to ustala wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli natomiast przedsiębiorca, do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, roczny dochód należy ustali mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5. Podobnie, jeśli osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala mnożąc roczny przychód także przez współczynnik 0,5.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z Małego ZUS i Małego ZUS plus nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni. Z ulgi wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej, twórca, artysta).  Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, a także przedsiębiorca, który spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30%minimalnego wynagrodzenia).

„Mały ZUS” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Z „małego ZUS” można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.
Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zdjęcie ilustracyjne