Kursy zawodowe jako jedna z form oddziaływania na skazanych

W Zakładzie Karnym w Potulicach w roku 2019 funkcjonariusze umożliwili prawie 150 skazanym ukończyć kurs lub szkolenie zawodowe. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów skazanych i wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

Statystyka roczna

W ubiegłym roku w potulickiej jednostce 142 skazanych ukończyło szkolenie lub kurs zawodowy realizowany w ramach FPPoPP lub w ramach POWER.  Z otrzymanych środków celowych z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój przeprowadzono dwa  kursy zawodowe takie jak:  Palacz centralnego ogrzewania oraz Opiekun osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Ze środków natomiast otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zrealizowano takie szkolenia jak: Monter sieci elektrycznych do 1 kV, Tapicer – 3 edycje, Opiekun osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, Robotnik budowlany -2 edycje oraz Stolarz.

Kusy zawodowe… i co dalej?

Wśród populacji skazanych nadal istotnym i zauważalnym problemem jest niski poziom wykształcenia, brak kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Readaptacja społeczna to powrót jednostek wykluczonych do społecznego życia. Należy zauważyć, iż osobom pozbawionym wolności, którzy opuszczają jednostki penitencjarnej znacznie trudniej odnaleźć się ponownie w społeczności i powrócić na rynek zawodowy. Jest to o tyle niebezpiecznie, albowiem w  sytuacji braku perspektywy podjęcia pracy taka osoba może powrócić ponownie do podejmowania zachowań przestępczych i powrócić do warunków izolacji. Jednym ze sposób na zminimalizowanie odsetka osób powracających do zakładów karnych jest realizacja oddziaływań resocjalizacyjnych, które opierają się na zdobywaniu przez skazanych nowych kwalifikacji zawodowych oraz nowego zawodu. Udział osadzonych w takich kursach w warunkach wolnościowych poszerza ich możliwości w obszarze zawodowym i podnosi ich wartość na rynku pracy,  w warunkach izolacji natomiast skazani mają możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez zatrudnienie po ukończeniu kursu na określonym stanowisku pracy. Aktywny rozwój zawodowy osadzonych poprzez bogatą ofertę szkoleń i kursów zawodowych zaplanowano również na obecny rok 2020.

tekst: st. szer. Sandra Franczak-Kemnitz

zdjęcie: mjr Jarosław Nurkiewicz