LII sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy

Wczoraj, 27 stycznia 2023 roku odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy, której przewodniczył Antoni Kapeja. Po sprawach proceduralnych sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył burmistrz Łobżenicy. Następnie przewodniczący rady złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni podjęli uchwały w sprawie:

– przystąpienia Gminy Łobżenica do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

– zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

– zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

– przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Łobżenica na rok 2023 – „Korpus Wsparcia Seniorów”.

– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łobżenica w 2023 roku.

– przejęcia od Powiatu Pilskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Miasta Łobżenica.

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Łobżenica przy ulicy Sienkiewicza 6a lokal nr 6 stanowiącej własność Gminy Łobżenica.

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali z jednoczesną sprzedażą gruntu oraz udzielenia bonifikaty.

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy fotowoltaicznej we wsi Walentynowo.

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenicy w rejonie ul. Targowej i ul. Mickiewicza.

  • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 1 do uchwały Nr LI/441/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2022 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2023-2034.

– zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2023 rok.

– zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2023 rok.

– zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2023 rok.

– przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2023 rok.

W dalszej części przedstawiono sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy za 2022 rok, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łobżenicy za 2022 rok, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty i Polityki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Łobżenicy za 2022 rok.

 

Urząd Miejski w Łobżenicy