Mrocza: Otwarcie drogi we Wielu

689

Dnia 9 października br. w Wielu odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu”. Inwestycja swym zakresem objęła przebudowę odcinka drogi na długości 1117,7 mb. Zadanie polegało na lewostronnym poszerzeniu nawierzchni brukowej jezdni do szerokości 5,0 m oraz ułożeniu na całej długości nawierzchni asfaltowej. Ponadto utwardzono pobocza o szerokości 1.0 m, dokonano regulacji istniejącego rowu oraz regulacji wysokościowych urządzeń infrastruktury podziemnej.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Budowy Dróg Bydgoszcz.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 451 666,00 zł została przyznana na roboty budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji  wynosi  821 212,31zł.

W otwarciu wzięli udział  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska-Zawieja, a także Sołtys Sołectwa Wiele – Marek Wenerski.  Ponownie otwarta droga została poświęcona przez Proboszcza Parafii w Zabartowie – ks. Piotra Orzechowskiego. Uroczystość uświetnił swoim przejazdem klub motocyklowy „Mroteckie Anioły”.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza