Nabór do służby więziennej w Zakładzie Karnym Potulice

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 26/2023 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU.

 1. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Jednostka Ilość etatów Miejsce składania dokumentacji,
Zakład Karny w Potulicach 5 Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1  89-120 Potulice

Email: zk_potulice@sw.gov.pl

Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

 Oferujemy:

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;
 • dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;
 • na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
  po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

 • zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 570 zł netto;
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;
 • comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie mile widziane jest posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r,
  2470 ze zm.):

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o  ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego.
Jednostka Ilość etatów Miejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potulicach 2 Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1  89-120 Potulice

Email: zk_potulice@sw.gov.pl

Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

Oferujemy:

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 4 540 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 270 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły chorążych wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 5 110 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 770 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
 • -możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;
 • dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;
 • na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
  po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 400 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

 • zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 540 zł netto;
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;
 • comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
 • Dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich)
 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny)
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r,
  2470 ze zm.):

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o  ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMINY I MIEJSCE ICH SKŁĄDANIA:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z  numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia.

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej w niżej wymienionym terminie: 

Do 1 października 2023 roku z dopiskiem „Nabór 26/2023” –  decyduje data wpływu do jednostki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r, poz. 2470 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1269),

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 587 44 33, 587 44 34

 

mł. chor. Joanna Wełniak   – instruktor działu kadr Zakładu Karnego w Potulicach