Nabór LGD dla organizacji pozarządowych uruchomiony!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O wsparcie na realizację projektów mogą ubiegać się:

-organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,

– jak i jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają zdolność prawną np. Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem wsparcia jest posiadanie siedziby lub zarejestrowanego oddziału/ koła na obszarze powiatu nakielskiego.

Dofinansowanie, wynieść może nawet do 20 tys. złotych, a wykorzystać je można m.in. na:

– organizację przedsięwzięć edukacyjnych lub rekreacyjnych np. kursów, szkoleń warsztatów, wizyt studyjnych i innych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk, wykorzystujących lokalny potencjał turystyczny czy też wpływających na podnoszenie wiedzy mieszkańców powiatu nakielskiego w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;

– organizację wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych; opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. publikacji, folderów, innych wydawnictw; zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego

– realizację innych inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego.

Termin składania wniosków: od 24.10.2019 r. do 22.11.2019 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do udziału w „Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego”,

termin: 18.10.2019 r. godz. 17.00,

miejsce: Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy

i/lub szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

termin szkolenia: 29.10. 2019 r. godz. 16.30 – 19.30
miejsce szkolenia: biuro LGD, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 607-822-019 lub na adres e-mail: biuro@rlks.naklo.pl w terminie do 25.10.2019 r.

Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca, na etapie ubiegania się o wsparcie, może uzyskać 2 punkty w ramach kryterium: „Doradztwo biura LGD”, wg którego m.in. oceniane będą wnioski o powierzenie grantów.

Pracownicy LGD udzielają również bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Więcej informacji dotyczących Naboru LGD na: http://www.rlks.naklo.pl/aktywni-dla-siebie-i-regionu/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/286-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow-konkurs-nr-1-2019-g.html

Materiał: Dorota Stanek – dyrektor biura LGD, Magdalena Rogalska – asystent ds. biurowych Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”