Nabór na stanowisko animator w Szkole Podstawowej w Witosławiu

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu o możliwości składania aplikacji na stanowisko Animator

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU informuje, że można składać aplikacje na stanowisko ANIMATOR Moje Boisko – Orlik 2012 na Kompleksie Boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy ( marzec – listopad 2020).

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca na 1 stanowisko – 60 godzin (w przypadku uzyskania dofinansowania z Fundacji Orły Sportu liczba godzin ulegnie zwiększeniu o 60 godzin). Dyrektor zastrzega sobie prawo modyfikacji liczby godzin w przypadku zmiany wymagań ze strony fundacji Orły Sportu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1. Ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Nie był karany za przestępstwa umyślne.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. min. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej), posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Posiadający przygotowanie pedagogiczne.
7. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin.
2.Współpraca z dyrektorem szkoły oraz innymi szkołami i placówkami w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
5. Promocja gminy poprzez działania prowadzone na Orliku.
6. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik.
7. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu  oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
8. Rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym Nasz ORLIK.pl, następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
9. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
10. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
11. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
12. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
13. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
14.Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizacyjne.
15. Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
16. Szczegółowy zakres obowiązków na obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys ( CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Referencje, w przypadku posiadania.
7. Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.
8. Kserokopia dowodu osobistego.
9. Koncepcja funkcjonowania obiektu oraz proponowany zakres organizowania zajęć wraz z tematyką: podstawowe cele, grupy docelowe, przewidywana liczba uczestników, najważniejsze wydarzenia i imprezy sportowe wraz z wstępnym harmonogramem zajęć i programem planowanych działań animatora (wzór harmonogramu i programu planowanych działań stanowią załączniki do ogłoszenia).
10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora sportu.
11. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
12. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
13. Zaświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
14. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez ministerstwo Sportu i Rekreacji

15. Klauzula informacyjna

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 29 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Witosław 9 89-114 Witosław (z dopiskiem „ANIMATOR Moje Boisko- Orlik 2012 na Kompleksie Boiska Sportowego” wraz z adresem zwrotnym nadawcy). Liczy się data wpływu dokumentów do Szkoły Podstawowej.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełniają wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Fundacji Orły Sportu, która jest operatorem projektu w roku 2020.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcie ilustracyjne boiska „orlik” w Witosławiu