Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Nakło nad Notecią.

zgodnie z Uchwałą Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100. W przypadku przesyłki pocztowej, decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Wysokość przyznanej dotacji wyniesie:

1. 1 500 zł w przypadku w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych na kotły opalane paliwami stałymi, które spełniają łącznie warunki:

 • klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub;
 • klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury
 • i urządzenia słoneczne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.2017 poz. 1690),
 • w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego

2. 2 000 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:

 1. Kopię tytułu prawnego (akt własności, umowa najmu wraz ze zgodą właściciela),
 2. W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy należy przedłożyć decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która obejmuje wewnętrzną instalację gazową, lub potwierdzenie złożenia wniosku o przedmiotową decyzję.
 3. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację  inwestycji oraz posiadaniu przez nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac – jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel. druk do pobrania (14kB)
 4. Wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców, druk do pobrania (146kB)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników, druk do pobrania (367kB)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie. druk do pobrania (13kB)

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52 386 79 73).

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią