Nakło nad Notecią: Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

3062

W związku z powtarzającymi się pożarami sadz w kominie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przypomina!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • cztery razy w roku (co najmniej raz na 3 miesiące) w domach opalanych paliwem stałym (np. drewnem, węglem),
  • dwa razy w roku (co najmniej raz na 6 miesięcy) w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym.

W obiektach lub ich częściach, o których mowa powyżej, co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

W przypadku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pożarem sadz w kominie, kierujący działaniami ratowniczymi będzie prosił o przedstawienie dokumentów corocznego przeglądu przewodów kominowych wykonanego przez osobę posiadającą: kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
Jeżeli właściciel obiektu, który nie przedstawi kierującemu działaniami ratowniczymi lub nie dostarczy do KP PSP w Nakle nad Notecią po pożarze przedmiotowego protokołu, sprawa zostanie przekazana, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią. Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może też ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.
Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem. Ponadto właściciele domów jednorodzinnych muszą zdawać sobie też sprawę, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji.

tekst: mł.ogn. Mieszko Błasiak
zdjęcie kpt. Bartosz Walkowiak