Nakło nad Notecią: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego PM10

184

W dniu 22.02.2021 r. prognozowane jest ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie miasta Nakło nad Notecią.

Przyczyną możliwego przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (stężenie 24-godzinne) na obszarze miasta są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Prognoza na dzień 22.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana została na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów.

Źródło danych: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy

W okresie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania najbardziej narażone są osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły). Zalecane są szczególne środki ostrożności.

Negatywne skutki dla zdrowia, które mogą wystąpić w okresie wysokich stężeń to m.in. ból w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie, kaszel, nasilenie się objawów astmy. Zwiększa się również ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecenia dla ogółu ludności: ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj palenia w kominku (nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza).

Zalecenia dla wrażliwych grup ludności: ogranicz wysiłek fizyczny na zewnątrz, pamiętaj o normalnym przyjmowaniu leków, osoby z astmą mogą częściej potrzebować swoich leków, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj palenia w kominku (nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza). W przypadku nasilenia się objawów chorobowych zaleca się skontaktować z lekarzem.

Pozostałe zalecenia: zwróć szczególną uwagę na osoby przewlekle chore, w tym niepełnosprawnych.

Zalecenia dla szkół i placówek oświatowych: ograniczenie długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie ich pobytu w placówce, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Działania prewencyjne określone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych:
– zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem, w przypadku gdy nie jest to jedyne źródło ogrzewania
– zalecenie ograniczenia lub rezygnacji z korzystania z samochodów na rzecz komunikacji podmiejskiej lub przemieszczania się pieszo lub rowerem

Zalecenia dla służb:
– wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu.

Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu:
www.powietrze.gios.gov.pl