Nakło nad Notecią: Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją Ogólnopolskiego Programu Finansowania i Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.

 1. Termin składania wniosków przez zainteresowanych – do 30 września 2023 r. lub do wyczerpania środków budżetowych na 2023 r.
 2. Miejsce składania wniosków:
  Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9,
 3. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych
  Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania i  zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

  Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

 4. Podmioty mogące pozyskać dotację.
  Dofinansowanie na realizację zadań może zostać przyznane każdemu właścicielowi lub posiadaczowi obiektu budowlanego zawierającego azbest zlokalizowanego na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
 5. Przebieg zadania w zarysie:
 • składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 30 września 2023 r.,
 • weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie,
 • uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości i wykonawcą   zadania,
 • podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi,
 • przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania:  luty– wrzesień 2023 r.),
 • rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 • formularz wniosku (do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną obiektu do demontażu),
 • zgoda współwłaściciela dot. realizacji inwestycji,
 • kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi architektoniczno-  budowlanemu,
 • informacja o wyrobach zawierających azbest,
 • wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie.

WAŻNE:

Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizwoane pod warunkiem:

 • nie przekroczenia górnego limitu krajowego pomocy de minimis przyznawanej na podstawie rozporządzenia  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), w dacie rozliczenia umowy – dotyczy rolników.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. .P. Skargi 7, pod nr telefonu 52 386 79 73 lub 669 001 651

Załączniki (6)