Nakło nad Notecią: Wakacyjna promocja na pływalnię

Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zaprasza wszystkiego dzieci na Pływalnię „Naquarius” w Nakle nad Notecią. Cena biletu 5 złotych za każdą godzinę korzystania z pływalni. Promocja obowiązuje od dnia 13 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Promocja nie dotyczy wejść grupowych.

Nakielski Sport Sp. z o.o.

REGULAMIN PROMOCJI

„WAKACJE”

na Krytej Pływalni „NAQUARIUS” w Nakle nad Notecią

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Krytej Pływalni „NAQUARIUS” w Nakle nad Notecią
  przy ul. Kazimierza Wielkiego 21.
 2. Organizatorem promocji jestNakielski Sport Sp. z o.o. Nakle nad Notecią, ul. Kazimierza Wielkiego 21.
 3. Do skorzystania z niniejszej promocji uprawnionesą osoby, które w momencie skorzystania z promocji (zakup biletu oraz skorzystanie z usługi) nie ukończyły osiemnastego roku życia.
 4. Kasjerka ma prawo i obowiązek zweryfikowania wieku osoby, która ma zamiar skorzystać z niniejszej Promocji, poprzez prośbę o okazanie daty urodzenia w dokumencie tożsamości.
 5. Cena biletu w w/w promocji to 5,00 zł za każdą godzinę korzystania z pływalni, dopłata obowiązuje za każdą rozpoczętą 1 minutę po przekroczeniu 1 godz. i za każdą rozpoczętą minutę wynosi 1/60 stawki za 1 godz. obowiązującej w chwili korzystania z usług krytej pływalni.
 6. Promocja obowiązuje w okresie od 13.07.2020r. do 31.08.2020 r.
 7. Promocja dotyczy wyłącznie biletu jednorazowego.Promocja nie dotyczy wejść grupowych.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu Promocji  lub jej odwołania w każdym czasie po upływie 3 dni od daty ogłoszenia takiej informacji w siedzibie organizatora.
 11. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje ustalone przez organizatora zasady realizacji Promocji.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.
 13. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złoż
 14. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 16. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 17. Regulamin promocji dostępny jest w recepcji Pływalni i na stronie nakielskisport.pl
 18. Informacja o skróceniu, odwołaniu Promocji lub ewentualnych zmianach Regulaminu Promocji zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej.

Prezes Zarządu