Niespodziewana zmiana w nowelizacji ustawy. To nie samorządy rozdzielą pieniądze dla OSP

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej została przegłosowana z poprawkami Senatu, co oznacza, że wejdzie w życie w pierwotnym kształcie – o pieniądze z puli 82 mln zł jednostki OSP będą musiały się starać w MSWiA, składając wnioski opiniowane przez komendy wojewódzkie PSP. Wcześniej Klub PSL starał się o to, by pieniądze rozdzielały gminy, które najlepiej znają potrzeby swoich jednostek OSP. Tej propozycji nie wzięto pod uwagę. Każda jednostka OSP będzie mogła otrzymać 5 tys. złotych – łącznie w skali kraju to 82 mln zł.

Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej ze wszystkimi poprawkami Senatu. Oznacza to, że sposób rozdzielania pieniędzy będzie taki, jak w pierwotnym projekcie ustawy – jednostki OSP będą składały wnioski do MSWiA za pośrednictwem komend wojewódzkich PSP wraz z opinią komendanta powiatowego/miejskiego.

Nowa pula rządowych pieniędzy – 82 mln zł to skutek rozszerzenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej o zadania, które od zawsze były w gestii OSP. To m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej, zadania oświatowo-kulturalne, propagujące wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także takie, które propagują zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Pierwotnie rządowy projekt ustawy zakładał, że jednostki OSP będą składały wnioski do MSWiA za pośrednictwem komend wojewódzkich PSP wraz z opinią komendanta powiatowego/miejskiego.

– Podczas drugiego czytania Klub PSL złożył poprawkę, dzięki której rozdziału środków dokonują podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, czyli gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Takie rozwiązanie miało przyspieszyć rozdział środków, skrócić czas wnioskowania o nie, a przede wszystkim pozwolić na realne zaspokojenie potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie każdej gminy w Polsce – tłumaczyli przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Poprawka ta została przyjęta w Sejmie, jednak wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński uznał to za „błąd przy pracy.” Ostatecznie Sejm przyjął ustawę z poprawkami, wniesionymi przez Senat – wśród nich zasadę rozdziału środków, zaproponowaną pierwotnie. To ministerstwo – a nie gminy – będą decydować o podziale pieniędzy.

OSP.pl