Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dn. 25 stycznia 2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 25.01.2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 1363 z późn. zm.)   oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy drogi – Gminy Kcynia, postępowania administracyjnego w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

 1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Kcynia:
 • działka nr86, obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • 2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:
 • działka nr 90/2(90/4*, 90/5), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 90/3(90/6*, 90/7), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 91/1(91/2*, 91/3), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 93/1(93/2*, 93/3), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 94/7(94/10*, 94/11), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 115(115/1*, 115/2), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 116(116/1*, 116/2), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 117/1(117/4*, 117/5), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 117/3(117/6*, 117/7), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 118/1(118/2*, 118/3), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 119(119/1*, 119/2), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 120(120/1*, 120/2), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,
 • działka nr 121(121/1*, 121/2), obręb ewidencyjny Kazimierzewo, gmina Kcynia,

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX   –   numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* –   numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX   –   nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 700 – 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Kcynia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z  up. Starosty

mgr. inż Jacek Kwasigroch

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa