Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 15.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 15 lipca 2020 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 roku Poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy drogi – Gminy Nakło nad Notecią, postępowanie administracyjne w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Nakło nad Notecią:

– część działki nr 80, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 3485/47, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 68/3, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 83/4, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 85/7, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 78/8, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– część działki nr 79, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– działka nr 77/5, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– działka nr 78/14, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią.

2) Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

– działka nr 82/4 (82/5*, 82/5), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– działka nr 85/1 (85/12*, 85/13), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– działka nr 85/10 (85/14*, 85/15), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

– działka nr 70 (70/1*, 70/2), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią.

– działka nr 71/2 (71/3*, 71/4), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 72 (72/1*. 72/2), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 73 (73/1*, 73/2), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 74/4 (74/5*, 74/6) obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 78/15 (78/20*, 78/21), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 78/17 (78/22*, 78/23), obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX – numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX – nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości,  znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

3) Nieruchomości zajmowane w całości pod inwestycję:

– działka nr 69/1, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

4) Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych raz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części:

– działka nr 2537/3, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 2538/4, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 2566/1, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

– działka nr 2566/2, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 7:00 – 15:00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Nakło nad Notecią. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Jacek Kwasigroch

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa