Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 28.09.2020r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 28.09.2020r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.), w związku  z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2018r. Poz.1474 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/5/2020 z dnia 25.09.2020r., znak: WWA.6740.2.4.2020.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie i rozbudowie dróg gminnych – ulic Armii Krajowej, Goździkowej i Narcyzowej w Nakle nad Notecią.

Inwestycja realizowana jest na następujących działkach:

 1. Nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Nakło nad Notecią:
 • część działki nr 123/4, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • część działki nr 134, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 97/7, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 99/1, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 98/9, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 98/11, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 98/13, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 98/15, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 92/4, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,

2. Nieruchomościach powstałych w wyniku projektu podziału działek:

 • działkę nr 133/10 (powstałą w wyniku podziału działki nr 133/4), obręb ewid. Nakło nad Notecią,
 • działkę nr 98/17 (powstałą w wyniku podziału działki nr 98/4), obręb ewid. Nakło nad Notecią,
 • działkę nr 3504/1 (powstałą w wyniku podziału działki nr 3504), obręb ewid. Nakło nad Notecią,
 • działkę nr 95/7 (powstałą w wyniku podziału działki nr 95/6), obręb ewid. Nakło nad Notecią

3. Nieruchomościach zajmowanych w całości pod inwestycję:

 • działka nr 98/1, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią

4. Nieruchomościach w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części:

 • działka nr 92/2, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 103/8, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią,
 • działka nr 101/3, obręb ewidencyjny Nakło nad Notecią.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 (pokój nr 8) w dniach pracy urzędu, w godzinach od 700 do 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym systemie informatycznym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Nakło nad Notecią.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nakielskiego w terminie 14 dni od dnia  dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 6,  tel. 52 386 66 86

Z up. Starosty

mgr. inż Jacek Kwasigroch

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa