Odpowiedzialność za organizację miejsc kwarantanny – Związek Powiatów Polskich apeluje do Premiera

Związek Powiatów Polskich skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym zwraca się z postulatem uregulowania kwestii odpowiedzialności za organizację miejsc kwarantanny. „Nie próbujemy zrzucać z siebie odpowiedzialności. Niemniej jednak działamy w określonych uwarunkowaniach prawnych i oczekujemy, że będą one respektowane przez administrację rządową” – zaznacza w piśmie Andrzej Płonka, Prezes Zarządu ZPP.

Chodzi o art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku, który reguluje kwestię konieczności poddania kwarantannie osób z podejrzeniem choroby zakaźnej, bądź takich, które miały z takimi osobami styczność. Zgodnie z zapisami ustawy, to wojewoda jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Do Związku Powiatów Polskich z kilku województw docierają już sygnały, które wskazują na próbę przerzucenia na powiaty obowiązku organizacji miejsc kwarantanny. Odbywa się to bez podstawy prawnej i bez zagwarantowania pokrycia kosztów realizacji tego zadania rządowego. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie stanu epidemii nie zwalnia wojewodów z obowiązku działania na podstawie i w granicach prawa. Jedynym obowiązkiem samorządów w tej sytuacji jest wskazanie wojewodzie i udostępnienie miejsca użyteczności publicznej w celu zapewnienia miejsc kwarantanny. Niemniej z żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego nie wynika aby to rolą samorządu była organizacja miejsc kwarantanny.

Art. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakłada nałożenie na samorząd obowiązku wykonania określonego zadania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. To jednak gwarantuje samorządom uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w formie dotacji.

W związku z powyższym, Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Premiera o jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności za organizację miejsc kwarantanny.


Załączniki

źródło: Związek Powiatów Polskich