Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w ZSP w Samostrzelu

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu ogłosił nabór na stanowisko głównego księgowego. Ogłoszenie publikujemy poniżej.

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM.WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

I  Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

Samostrzel 9

89 – 110 Sadki

tel./faks 52 385 – 08 – 26

 II  Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. Stanowisko – główny księgowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.
 2. Wymiar czasu pracy – 1 pełny etat.
 3. Rodzaj umowy – umowa o pracę.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego

Witosa w Samostrzelu , Samostrzel 9, 89 – 110 Sadki

III  Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

   IV Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
 2. Dobra znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych  oraz zamówień publicznych.
 3. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 4. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach, księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
 5. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 6. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel), internetu, oraz programów: Vulcan – Księgowość Optivum, Płatnik ZUS.
 7. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, kreatywność.

   V Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS.
 4. Przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sporządzanie bilansu, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie księgowości.
 7. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz ich
 11. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 12. Prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych.
 13. Finansowe rozliczanie inwentaryzacji.
 14. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 15. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
 16. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu  i sprawozdawczości funduszu, oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
 17. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
 18. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
 19. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 20. Prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego Księgowego.
 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora ZSP należą do kompetencji Głównego Księgowego.

   VI  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca od poniedziałku do piątku, w wymiarze 1 etatu, w godz. 7.00 – 15.00 (w tym powyżej 4 h przy komputerze).
 2. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku.
 3. Wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu, do 28-go dnia każdego miesiąca.

   VII Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły średniej/policealnej), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia.
 5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 12. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny oraz CV, winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

  VIII Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, Samostrzel 9, 89 – 110 Sadki  lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 13.12.2019 r. do godziny 15ºº (decyduje data wpływu do ZSP). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor ZSP zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

IX Inne informacje  

 1. Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSP                      w Samostrzelu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne związane  z analizą  nadesłanych dokumentów  aplikacyjnych odbędzie się 18 grudnia 2019 r.
 3. O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie-telefonicznie.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona za stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu  zspsamostrzel.edu.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki

Samostrzel, 21.11.2019 r.