Ogłoszenie Starosty Nakielskiego o naborze wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Starosta Nakielski

ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym (po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku) w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Wysokość przyznawanych środków uzależniona jest od spadku obrotów:

  • spadek co najmniej 30% obrotów – możliwe dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300,00 zł), powiększonego o składki     na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • spadek co najmniej 50% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.820,00 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.340,00 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2020 roku

Szczegółowe informacje i druki do pobrania:

https://naklo.praca.gov.pl/

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 14

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Dokumenty należy składać:

  • wniosek – 1 podpisany egzemplarz,
  • umowa – 2 podpisane egzemplarze.

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

w wersji papierowej: przesłanie na adres Urzędu bądź pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią (od strony parkingu).

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią