Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dn. 5.04.2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 5.04.2024r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. Poz. 162 z późn. zm.)   oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2023r. Poz.775 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy dróg gminnych – Wójta Gminy Sadki  (wniosek z dnia 28.02.2024r. L.dz. 2067/02/2024, uzupełniony w dniu 26.03.2024r. L.dz. 3114/03/2024, L.dz. 3172/03/2024), postępowania administracyjnego w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 090286C w miejscowości Śmielin, gmina Sadki wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową DK10.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Sadki:

  • działka nr 209/1, obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 209/2, obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,

2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

  • działka nr 208/4 (208/12*, 208/13), obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 208/1 (208/10*, 208/11), obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 211 (211/1*, 211/2), obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 210/1 (210/11*, 210/12), obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 156/31 (156/32*, 156/33), obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX   –   numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* –   numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami  rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX   –   nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

3. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części (w tym w celu przebudowy innych dróg):

  • działka nr 155/2, obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,
  • działka nr 98, obręb ewidencyjny Śmielin, gmina Sadki,

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. 

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 700 – 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Sadki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

               z.up. Starosty

      mgr inż. Jacek Kwasigroch

                 Dyrektor

Wydziału Architektury i Budownictwa