PETYCJA kierowana do GDDKiA, GDOŚ, Min.Klimatu oraz Min.Infrasktruktury przeciwko wariantowi poprowadzenia drogi ekspresowej S10 przez najcenniejsze i najatrakcyjniejsze tereny Puszczy Bydgoskiej

Mieszkańcy Solca Kujawskiego proszą o poparcie PETYCJI kierowanej do GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD stanowiącej protest przeciwko wariantowi poprowadzenia drogi ekspresowej S10 przez najcenniejsze i najatrakcyjniejsze tereny Puszczy Bydgoskiej.

Dnia 24.02.2020 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Ponad 50-kilometrowa trasa w znacznej części ma przebiegać po zupełnie nowym śladzie w stosunku do dotychczasowej drogi krajowej nr 10. Wyrażamy stanowczy protest wobec proponowanego rozwiązania tj. poprowadzenia drogi S10 przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo miejsca Puszczy Bydgoskiej. Jest to dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i turystów z Polski i zagranicy, wariant nie do przyjęcia. Rozwiązanie, o którym mowa, proponuje, aby droga S10 była prowadzona przez jedyne na tym terenie naturalne cieki wodne i chronione w całej Unii Europejskiej unikatowe siedliska olsu, małą retencję i najcenniejsze tereny wodonośne, wchodzące w skład ścieżki edukacyjnej „Źródliska” oraz stawy na Rudach.

2013.05_.28_(135)_.jpg

Cennym walorem Puszczy Bydgoskiej są duże kompleksy leśne o mieszanym zadrzewieniu oraz tereny będące korytarzami ekologicznymi, których fragmentacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na występujące w tym rejonie gatunki zwierząt, izolując ich populacje. Konsekwencją omawianego wariantu S10 byłaby wycinka drzew na długości 50kilometrów (co stanowi ok. 1500ha lasu!!!), zniszczenie wielu siedlisk ptaków (w tym strefy ochronnej gniazdowania bielika i bociana czarnego) i zniszczenie całych ekosystemów, co może wpłynąć na bioróżnorodność tego obszaru. Puszcza Bydgoska jest ostoją wielu gatunków zwierząt i rzadkich roślin – są to niezwykle cenne obszary przyrodnicze (brzeg pradoliny Wisły – Szwedzka Góra o wys. 116m n.p.m.)

2014.02_.09_(118)__.JPG

Na trasie projektowanego wariantu S10 znajdują się stanowiska florystyczne licznych roślin chronionych i rzadkich. Przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie czego dojdzie do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co doprowadzi do izolacji, a w dłuższym czasie może prowadzić do osłabienia, czy nawet wyginięcia niektórych gatunków. Budowa nowych dróg powinna w jak najmniejszym stopniu stwarzać takie bariery. Rola lasów w walce ze zmianami klimatu jest ogromna, bo to właśnie leśne ekosystemy są pochłaniaczami gazów cieplarnianych, chronią nas przed powodziami i suszami. Puszcza Bydgoska to cenny teren przyrodniczy, służący okolicznym społecznościom do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, kultury, historii, a także atrakcyjne miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.                                                         Nieracjonalna gospodarka tym terenem, jaką byłoby przeprowadzenie S10, stanowi zagrożenie zarówno dla leśnych ekosystemów jak i dla różnorodności biologicznej.        Jako miłośnicy Puszczy Bydgoskiej nie możemy pozwolić na jej dewastację, a ochrona najcenniejszych terenów wodonośnych w czasach, gdy doświadczamy suszy, powinna być priorytetem!

2015.11_.08_(205)__.JPG

Prosimy, Pomóżcie nam Zawalczyć o Źródliska!

Pomóżcie Zawalczyć o Puszczę Bydgoską!

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/d/decyzja-srodowiskowa-dla-s10-byd_36755/S10_T_By_odc.%201%2C%202%20cz.1.jpg