Podpisano umowę na III etap budowy kanalizacji Mrocza – Drzewianowo

W dniu 12.07.2019r. miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza – Chwałka – Słupówko – Wiele – Drzewianowo w Gminie Mrocza – Etap III”. Inwestycja zostanie wykonana przez przedsiębiorstwo – Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n/Not., które zostało wyłonione w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia na kwotę 1 976 197,54 zł brutto.  Termin wykonania robót określono na 17.08.2020r.
Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie PPHU CALLAS Piotr Młynarek, Występ, ul. Topolowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią za kwotę 18.450,00 zł brutto. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Ponadto w ramach zadania, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz wnioskiem o dofinansowanie, zostaną przeprowadzone działania promocyjne informujące społeczeństwo o realizowanym zadaniu oraz uzyskanym dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Gmina Mrocza uzyskała wsparcie w kwocie 2 148 486,72 zł, jednak o wartości nie większej niż 85% wysokości kosztów kwalifikowalnych zadania. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań objętych wnioskiem kwota dofinansowania zostanie zaktualizowana.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę sieciowych tłoczni ścieków, tłoczni przydomowych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej. W ramach projektu planowana jest wymiana sieci wodociągowej oraz spięcie sieci z centralną stacją uzdatniania wody, która mieści się w Mroczy. Pozwoli to na wyłączenie z eksploatacji mocno zużytej istniejącej hydroforni, która mieści się w Drzewianowie. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 3,858 km, natomiast długość przebudowanej sieci wodociągowej – 0,346 km.

UMiG Mrocza