Potulice: Wybory władz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Historia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa sięga 13 marca 1998 roku, kiedy to nastąpiła jego rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Formalnym pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia był ppłk Bohdan Żyła – były Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, został też wtedy wybrany Prezesem Zarządu Głównego.

Stowarzyszenie swoją działalnością pragnie przyczynić się do prezentowania wizerunku Służby Więziennej i odsłaniania działalności funkcjonariuszy pracujących za wysokim murem. Podejmowane są starania, aby pokazać Służbę Więzienną społeczeństwu jako instytucję istotną dla bezpieczeństwa obywateli i państwa. Stowarzyszenie propaguje etos Służby Więziennej poprzez nawiązanie do tradycji, zaangażowanie funkcjonariuszy w uroczystości państwowe, nawiązywanie bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozostałymi formacjami mundurowymi. Statut pozwala na uniwersalną aktywność, uczestniczenie w życiu środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach za murami zakładów karnych i aresztów śledczych.

Koło terenowe SOW działa także w okręgu bydgoskim, mając swoją siedzibę przy Zakładzie Karnym w Potulicach. Rozwój struktur koła terenowego dał się odczuć w Służbie Więziennej poprzez widoczne zaktywizowanie jej środowiska. Efektem tej aktywizacji były wspólne działania wielu funkcjonariuszy w całym okręgu bydgoskim. W ramach działalności statutowej członkowie koła uczestniczą w akcjach pomocowych i charytatywnych, wspierają środowisko lokalne oraz władze samorządowe. Uczestniczą w szeregu uroczystości państwowych oraz regionalnych. W minionym okresie Stowarzyszenie wielokrotnie zabierało głos w sprawach istotnych z punku widzenia więziennictwa.

Dnia 29 kwietnia 2022 roku w Sali Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach odbyło się II Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła Terenowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Potulicach.

Sprawozdanie zarządu przedstawił Przewodniczący mjr Sebastian Kłosiński. Po rzeczowej dyskusji w gronie członków przyszedł czas na głosowanie w sprawach kluczowych dla Stowarzyszenia, obecni na zebraniu członkowie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

W głosowaniach jawnych wybrano nowe władze Stowarzyszenia,

nowy zarząd jest następujący:

  • mjr Sebastian Kłosiński – Przewodniczący
  • ppłk Adam Suchomski – Z-ca Przewodniczącego
  • mł. chor. Remigiusz Kwasek – skarbnik
  • kpt. Anna Kruk – członek
  • kpt. Robert Izydorczyk – członek

wybrano również skład komisji rewizyjnej:

  • mjr Dariusz Wedel – Przewodniczący
  • mjr Katarzyna Kopiszka – sekretarz
  • ppłk Paweł Granowski – członek

Na koniec spotkania rozmawiano o przyszłości działalności koła oraz kierunkach jego rozwoju.

tekst i zdjęcia: ppor. B. Szadziul