Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle organizuje 3 bezpłatne spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią organizuje 3 bezpłatne spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w zakresie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9  Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Spotkania adresowane są do:

 • rodzin zastępczych,
 • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • instytucji wspierających rodziny i dzieci,
 • osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego.

Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Gimnazjalnej 11 w następujących terminach:

11.10.2019r. godz. 8:30 – 14:30 pt. „Znaczenie kompetencji komunikacyjnych i psychospołecznych w relacjach interpersonalnych z uwrażliwieniem na relacje rodzinne.

Program:

 • Budowanie integracji i zaufania w grupie.
 • Poprawianie komunikacji między dziećmi a rodzicami.
 • Tworzenie relacji współpracy z dzieckiem w realizacji obowiązków szkolnych i domowych.

04.11.2019r. godz. 8:30 – 14:30 pt.: „Kompendium wiedzy dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom a także radzeniu sobie ze stresem, przeciążeniem emocjonalnym i sytuacjami trudnymi w życiu społecznym i rodzinnym.

Program:

 • Znaczenie adekwatnej samooceny w życiu każdego człowieka.
 • Podnoszenie poczucia własnej wartości.
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka.
 • Komunikacja asertywna jako ważna umiejętność psychospołeczna.
 • Ćwiczenie zachowań asertywnych.
 • Stres i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Rady dla rodziców jak chronić dziecko od uzależnienia się (używki, internet, dopalacze, alkohol, komputer itp.).

09.01.2020r. godz. 8:30 – 14:30 pt.: „Trening umiejętności komunikacyjnych – elementy akademii skutecznego rodzica.

Program:

 • Kluczowe momenty w okresie dojrzewania psychoseksualnego człowieka.
 • Profilaktyka zaburzeń okresu dojrzewania.
 • Najczęściej występujące zachowania ryzykowne w okresie dojrzewania.
 • Odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie.
 • Znaczenie skutecznej komunikacji w zachowaniach społecznych i rodzinnych – rodzina jako system.

Podczas każdego spotkania dla wszystkich uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne oraz usługa gastronomiczna. Ponadto słuchacze otrzymają imienne zaświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z panią Marią M. Najdul pod numerem 52 321 56 66 w celu dokonania zapisu na wybrane spotkanie. Przy czym jedna osoba może zapisać się na jedno bądź kilka spotkań. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób/spotkanie) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Marek Durałek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią