Prace na ruinach szubińskiego zamku

Od 21 września br. trwają prace przygotowawcze i ziemne przy ruinach zamku w Szubinie. Wykonawcą robót jest firma KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz z siedzibą w miejscowości Suchedniów. Na placu budowy obecna jest pani Aneta Trzcińska-Kałużna, która sprawuje nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami. Teren działki objęty inwestycją został wykarczowany. Podczas prac ziemnych prowadzonych ręcznie odkryto nieujęte w dokumentacji projektowej ścianki działowe, które znajdowały się w części mieszkalnej zamku. Na spotkaniu roboczym, w którym brali udział wykonawca, konserwatorzy zabytków oraz inwestor dobrano kolorystykę cegieł współczesnych do poszczególnych ścian, którymi będą uzupełniane mury. Przestrzeń między murami zostanie zasypana mieszanką żwirowo-piaskową. Teren inwestycji i mury będą oświetlone. Powstanie plac zabaw składający się z zestawu zabawowego, sprężynowców, zjeżdżalni i huśtawek wahadłowych. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 31 maja 2021 r.

Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 85% w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa: RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku, działanie: RPKP.04.06.00 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, poddziałanie: RPKP.04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Inwestycję prowadzi Referat Zarządzania Inwestycjami Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Urząd Miejski w Szubinie