Przedświąteczna LVII sesja Rady Miejskiej w Szubinie

22 marca 2023 r. w  Szubińskim Domu Kultury odbyła się LVII przedświąteczna sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca przywitała Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Zastępcę Burmistrza Szubina – Wiolettę Borys – Stachowiak, Sekretarz Gminy Szubin – Renatę Kabullę, Skarbnik Gminy Szubin – Wiolettę Martek, Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Szubin – Jana Kosteckiego, radnych, dyrektorów i pracowników Urzędu, zaproszonych gości  oraz wszystkich zgromadzonych przed komputerami mieszkańców gminy.

Obowiązki sekretarza obrad pełnił radny Remigiusz Kasprzak.

Przewodnicząca obrad przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

Następnie Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 23.02.2023 r. do 21.03.2023 r.

W dalszej części obrad radni przyjęli bez uwag poniższe sprawozdania:

  • z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej),
  • z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy za 2022 rok,
  • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań za 2022 rok (art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Podczas obrad radni podjęli poniższe uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego,
  • w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin,
  • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin (ul. Józefa Młodowicza),
  • w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej w miejscowości Szubin-Wieś, gm. Szubin (ul. Władysława Reymonta),
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok.

Ponadto radna Katafiasz podziękowała pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa za pracę na rzecz bezdomnych zwierząt w gminie Szubin.

Natomiast Jan Kostecki podzielił się działaniami podjętymi przez seniorów w temacie „Pamięć i tożsamość w gminie Szubin”.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że kolejna sesja planowana jest 27.04.2023 roku.

Na zakończenie przewodnicząca wraz z burmistrzem złożyli wszystkim mieszkańcom gminy Szubin najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

źródło: Urząd Miejski w Szubinie