Rada Miejska w Mroczy uchwaliła budżet na 2020 rok

17 stycznia  2020 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęły się obrady XVII Sesji Rady Miejskiej. Jak zawsze rozpoczęła się ona od otwarcia sesji i stwierdzenie quorum. Tego dnia dwóch radnych nie wzięło udziału w posiedzeniu. Wprowadzone zostały także poprawki do porządku obrad – dodana została uchwala dot. zmiany osoby reprezentującej Gminę Mrocza w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Odrobiński oraz  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  -Waldemar Chudzik przedstawili informacje z działalności pomiędzy sesjami.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał:

  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038,
  •  w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2020,
  • mieniająca uchwalę nr XX/49/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mrocza do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

Przed podjęciem uchwał na temat przedstawione zostały opinię na ich temat oraz przeprowadzone zostały dyskusję.

Następnie obecni mieli okazje zgłosić swoje wolne głosy i wnioski.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza