Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie o działaniach radnych z Białych Błot

W czerwcu Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium wójtowi Dariuszowi Fundatorowi. Podjęta uchwała otwiera drogę do doprowadzenia przez Radę Gminy referendum w sprawie odwołania wójta. Nieudzielenie absolutorium negatywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, która prowadzi nadzór nad polityką fiskalną samorządów.

Główny zarzut RIO kierowany do Rady Gminy to brak przedstawienia faktycznych powodów, które mogły uzasadniać nieudzielenie wójtowi Fundatorowi absolutorium za rok 2019 – w przedmiocie nieudzielenia absolutorium powinna być dyskusja radnych, w wyniku której dojdzie do jednoznacznej oceny realizacji budżetu gminy przez organ wykonawczy wraz ze wskazaniem stopnia jego zawinienia za rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi wielkościami – czytamy w stanowisku RIO.

Izba stwierdza, że takowe fakty w trakcie prac nad uchwałą o nieudzieleniu absolutorium nie zostały przedstawiono – W ramach dyskusji nie udowodniono zawinienia organu wykonawczego za rozbieżności – czytamy dalej.

Jeden z głównych zarzutów jakie postawili radni wójtowi, było nieodwołanie się przez Dariusza Fundatora w imieniu gminy od niekorzystnego dla Białych Błot wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, dotyczącego sporu z Regionalnym Zarządem Infrastruktury, z tytułu nienależnie pobieranego w przeszłości od RZI podatku, w kwocie prawie 1,9 mln zł. Wójt Dariusz Fundator stwierdził, że w jego opinii szansę na wygranie tej sprawy są na tyle małe, że nieodwoływanie się ochroni gminę przed kosztami jego wniesienia oraz kolejnymi odsetkami. Zdaniem wójta źle się stało, że poprzedni wójtowi przeciągali sprawę, przez co latami naliczane były dodatkowe odsetki. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta sprawa nie może jednak stanowić uzasadnienia dla podjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium.

Rada Gminy może się od tej opinii RIO odwołać, nie mniej jednak jest to tylko opinia, która nie powinna wywołać żadnych skutków prawnych.

Łukasz Religa – Portal Kujawski.pl