Rolnictwo i oświata tematami przewodnimi XVII sesji Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 19 lutego 2020 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski pod przewodnictwem Zbigniewa Sabacińskiego obradował XVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił Tadeusz Sobol – starosta nakielski. Pierwsza część sesji poświęcona była sprawą rolnictwa. Informację o stanie realizacji zadań Powiatowego Biura ARiMR przedstawił kierownik Adam Tchórzewski. Informację o sytuacji rolnictwa w powiecie nakielskim przedstawił Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Przemysław Lepper, a informację o sytuacji w rolnictwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przedstawił Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek. Lidia Lewandowska p.o. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawiła informację o działalności jednostki w 2019 roku. Druga część sesji poświęcona była oświacie. Pierwszy projekt uchwały dotyczył wyrażenia woli w związku z wypowiedzeniem przez gminę Kcynia porozumienia z dnia 18 stycznia 2006 roku pomiędzy powiatem nakielskim a gminą Kcynia w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kcynia szkół ponadgimnazjalnych. Przed głosowaniem nad tym projektem głos zabrał burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który przedstawił stanowisko władz Kcyni. Stanowisko powiatu nakielskiego zaprezentował wicestarosta Tomasz Miłowski. Głos ponadto zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant. Ostatecznie radni podjęli uchwałę, w której zapisano, że powiat nakielski nie przejmie z dniem 1 września 2020 roku Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Powiatu Nakielskiego do dalszych rozmów z gminą Kcynia ws. przejęcia szkół. Za uchwałą głosowało 18 radnych, a 2 było przeciwnych. Jeszcze jedna projekt uchwały budził emocje, który dotyczył przeniesienia kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, stolarz oraz tapicer z Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Lubaszczu. Przed głosowaniem głos zabrała dyrektor ZSP w Samostrzelu Małgorzata Ciechanowska, przedstawiciel Rady Rodziców klasy oraz młodzież. Podjęcie tej uchwały było koniecznością, która wynikała z zapewnienia kontynuacji kształcenia uczniom, w zawodach wymienionych w uchwale. Od dnia 1 stycznia 2021 roku szkoła w Samostrzelu stanie się szkołą resortową, a szkoła będzie mogła kształcić tylko w zawodach związanych z rolnictwem. Pani dyrektor, rodzice i młodzież zaapelowali, aby umożliwić im dokończenie kształcenia w Samostrzelu. Propozycję tę w najbliższym czasie przeanalizuje Zarząd Powiaty Nakielskiego. Po wypowiedziach starosty podano projekt pod głosowanie. Za było 15 radnych, a 3 się wstrzymało. Radni w dalszej części podjęli uchwały ws.: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Szubinie; zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Nakle nad Notecią; zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Nakle nad Notecią; dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego oraz uchwałę ws. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród. Na zakończenie sesji starosta przedstawił informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: (JP)