S10 między Bydgoszczą a Toruniem w zgodzie z przyrodą

1641

W związku z artykułami prasowymi, jakie ukazały się w ostatnich dniach, informujemy, że przyszła droga ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, co jasno określa decyzja środowiskowa z 24 lutego br., która została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wyprowadzamy z błędu 

Artykuły, jakie ukazały się m.in. w Nowościach, Gazecie Pomorskiej, Expresie Bydgoskim i Super Expressie w naszej ocenie wprowadzają opinię publiczną w błąd.

W kwestii poprowadzenia S10 pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem w znaczącej części po nowym śladzie informujemy, że wyboru wariantu drogi w tym omawianym kształcie dokonano na podstawie szerokiej analizy, w której oprócz uwarunkowań przyrodniczych, brane są pod uwagę również inne kryteria, m.in. uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, społeczne.

Wariant wybrany do realizacji uzyskał poparcie społeczne oraz zgodnie z analizą przedstawioną w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, co jasno określa decyzja środowiskowa z 24 lutego br. przez RDOŚ w Bydgoszczy. W zakresie zadania ujęto wszystkie wymagane urządzenia i infrastrukturę ochrony środowiska, w tym przejścia dla zwierząt. Więcej o wydanej decyzji środowiskowej dla tego odcinka pisaliśmy tutaj:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36755/Decyzja-srodowiskowa-dla-S10-Bydgoszcz-Torun.

S10 po nowym śladzie 

Przyjęte dla drogi ekspresowej parametry projektowe, uwzględniające dopuszczalną prędkość 120 km/h, sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania w pełni istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 10 (DK10). Występujące na DK10 łuki są zbyt ciasne i na większości przebiegu konieczna jest korekta przebiegu osi drogi. Realizacja drogi w wariantach innych niż wybrany wymagałoby również dużych zajęć leśnych terenów w sąsiedztwie nowej trasy. Tam, gdzie jest taka możliwość, wybrany wariant wykorzystuje obecny przebieg krajowej „dziesiątki”.

S10 a tereny leśne 

Na etapie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S10 Bydgoszcz-Toruń, dokonano analizy ingerencji planowanej inwestycji w środowisko przyrodnicze. Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji drogowej GDDKiA.

Prawdą jest, że realizacja tego zadania w wariancie preferowanym będzie wymagała wycinki istniejącego drzewostanu gospodarczego. Należy jednak zauważyć, że zakres przewidzianych wycinek lasów w ramach realizacji S10 jest zbieżny ze standardową, okresową wycinką drzew prowadzoną w ramach gospodarki leśnej.

Warto podkreślić, że realizacja inwestycji na odcinku nr 2, tj. odcinku przebiegającym przez tereny Nadleśnictwa Solec Kujawski w wariancie zatwierdzonym decyzją środowiskową, nie będzie powodowała kolizji z Obszarami Natura 2000.

S10 i przejścia dla zwierząt 

Podczas realizacji S10, w celu zapewnienia możliwości migracji zwierzętom w ciągu drogi, zostaną wybudowane przejścia dla zwierząt – zarówno małych, średnich, jak i dużych. Przejścia dla zwierząt zaprojektowano na lokalnych szlakach migracji zwierząt leśnych w obrębie Puszczy Bydgoskiej.

Budując S10, zapewnimy dojazd niezbędny do użytkowania działek 

W odniesieniu do sprawy zapewnienia dojazdu do obszarów sąsiadujących z S10 informujemy, że trakcie procedowania decyzji środowiskowej uwzględniono kwestie dojazdów zgłaszane m.in. przez Nadleśnictwo Bydgoszcz. Dlatego w ramach zadania wybudowane zostaną wszelkie niezbędne drogi dojazdowe do nieruchomości, w tym drogi zapewniające obsługę przez służby ratownicze.

źródło: GDDKiA Oddział Bydgoszcz