Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa

Trwa sesja absolutoryjna sejmiku województwa. Po przegłosowaniu wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa w porządku obrad jeszcze m.in. prezentacja raportu z realizacji kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodzin.

Najpierw została przeprowadzona procedura związana z wotum zaufania. Raport o stanie województwa 2021 zaprezentował marszałek Piotr Całbecki, następnie miała miejsce debata; po niej sejmik uchwalił wotum zaufania. Podstawą udzielenia przez sejmik absolutorium zarządowi województwa jest zgodnie z prawem przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 2021. Po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej i sejmikowej Komisji Rewizyjnej oraz po dzisiejszej debacie sejmik zaakceptował oba dokumenty, a następnie, a następnie przegłosował uchwałę absolutoryjną.

W dalszej części posiedzenia, po przerwie, radni wysłuchają raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014–2022 za rok 2021 i Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021–2026 za rok 2021 oraz sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2021. Samorząd województwa zleca organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert realizację zadań publicznych w wielu obszarach, m.in. w zakresie kultury, sztuki, sportu, pomocy i integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Poza tym samorząd województwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy wielu przedsięwzięciach.

Inne kwestie merytoryczne, na których skoncentrują się radni podczas XLV sesji sejmiku dotyczą m.in. kultury i edukacji.

Radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń na organizację koncertu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego, kompozytora pochodzącego z naszego województwa. Koncert odbędzie się 30 października 2022 r. w sali koncertowej CKK Jordanki (projekt uchwały – druk nr 46/22). Rozpatrzą również przekazanie dofinansowania na utrzymanie Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą (projekt uchwały – druk nr 47/22). Kolejka jest od ponad 120 lat charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, a przejazd nią należy do jednych z najbardziej lubianych atrakcji turystycznych w tej części województwa.

Z powodu pewnych zmian wynikających z rezygnacji niektórych podmiotów z przyznanej wcześniej dotacji, zmian kosztorysów bądź połączenia zadań, sejmik będzie musiał jeszcze raz rozpatrzyć i zaktualizować listę przyznanych 21 marca dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2021 r.  (projekt uchwały zmieniającej – druk nr 51/22). Dodatkowo sejmik rozpatrzy również przyznanie dotacji na naprawę dachu kościoła Zespołu Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem zniszczonego w czasie nawałnic (druk nr 52/22).

Po 12 latach użytkowania remontu wymagają też astro-bazy, których w naszym województwie mamy 12. Sejmik rozpatrzy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej tym jednostkom samorządu terytorialnego, które mają na swoim obszarze astro-bazy (projekt uchwały – druk nr 48/22). W zakresie edukacji sejmik rozpatrzy również projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na nadchodzący rok szkolny 2022/2023 (druk nr 49/22).

Porządek obrad i dokumenty

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP