Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią za 2019 rok

Straż funkcjonuje w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 14:30; 14:00 – 22:00 W soboty służba pełniona jest od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią w roku 2019 Straż Miejska wystawiła do służby:

614 samodzielnych patroli strażników miejskich,

60 patroli pieszych

22 patroli wspólnych z funkcjonariuszami Policji

ZGŁOSZENIA  MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy miasta i gminy Nakło nad Notecią w roku 2019 zwrócili się do nakielskiej Straży Miejskiej,1 535 razy zgłaszając interwencję. Oczekiwania społeczeństwa wobec Straży Miejskiej  sygnalizują o zaufaniu do tej formacji samorządowej.

W roku 2019 strażnicy miejscy podjęli2 884 interwencji.

52,25% ujawnionych wykroczeń została zakończona pouczeniami o konieczności przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

UJAWNIONE WYKROCZENIA PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

Liczba wykroczeń 2 339
Pouczenia 1 515
Mandaty karne 792
Wnioski do sądu 19
Odstąpienie od skierowania wniosku o ukarania 12
Osoby przekazali policji do dalszego postępowania 7
Osoby w stanie nietrzeźwości doprowadzili do miejsca zamieszkania, szpitala lub policji celem wytrzeźwienia 18
Ujawnione przestępstwa 12
Zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrofy lub podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem. 52

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Ilość stwierdzonych nieprawidłowości(uszkodzone studzienki, znaki drogowe, ubytki w nawierzchni, nieporządek w altankach śmietnikowych, itp.). 196
Kontrola miejsc tzw. zagrożonych 209
Konwojowanie wartości pieniężnych oraz dokumentów 818
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 52
Asysty dla pracowników UMIG, MGOPS oraz innych podmiotów 45
Kontrola obiektów komunalnych oraz szkół 1.079
Patrole cmentarzy – akcja ZNICZ 60
Patrole dworca autobusowego, kolejowego oraz targowiska 119
Patrole miejsc zagrożonych zakłóceniem porządku i spokoju  publicznego. 817

 

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ NA RZECZ POPRAWY PORZĄDKU W GMINIE

Bezpieczna szkoła- Celem programu BEZPIECZNA SZKOŁA jest przede wszystkim poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach każdego szczebla nauczania usytuowanych na terenie gminy Nakło nad Notecią. Strażnicy prowadzą spotkania z młodzieżą w formie pogadanek, prelekcji. Kierują do uczniów określoną tematykę przystosowaną do aktualnego zapotrzebowania wskazanego przez pedagogów danych placówek oświatowych oraz dostosowaną do grup wiekowych słuchaczy. Zajęcia są dodatkowo wzmacniane pokazem plansz poglądowych lub pokazem filmów z zawartością edukacyjną. W roku 2019 strażnicy przeprowadzili 4spotkania w grupach przedszkolnych oraz klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których uczestniczyło około450uczniów. Zajęcia były prowadzone w ZSP Paterek, ZSP Nr 3, Przedszkole Paterek, Przedszkole w ZSP NR 2 w Nakle nad Notecią.

Ponadto w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego strażnicy miejscy wykonują patrole piesze lub zmotoryzowane terenu szkół oraz ulic do nich przyległych zwracając uwagę między innymi na zachowanie uczniów korzystających z oznakowanych przejść dla pieszych. W roku 2019 wykonano 336 takich patroli.

Bezpieczne wakacje – W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” Straż Miejska w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku wdraża do swoich codziennych zadań kontrolę miejsc gromadzenia się młodzieży(place zabaw, parki, boiska szkolne, osiedla mieszkaniowe, skwery, klatki schodowe). Akcja ma na celu zapobieganiei eliminowanie zjawisk patologicznych. Straż obejmuje ponadto kontrolą rzekę Noteć wraz z przystanią rzeczną oraz mniejsze akweny na terenie gminy Nakło nad Notecią. Strażnicy miejscy zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie regulaminów przy akwenach, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli, zakłócenie porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz niszczenie zieleni. Działania te mają zminimalizować zagrożenia oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz dorosłych przebywających w obrębie akwenów wodnych.

W roku 2019 Straż Miejska w Nakle nad Notecią zorganizowała cykl spotkań z młodzieżą, miedzy innymi:

  1. Projekt „SAMOOBRONA” realizowany w wakacje – uczestniczyło 12 sołectw z terenu Gminy Nakło nad Notecią oraz Nakielski Ośrodek Kultury. W zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy straży miejskiej udział wzięło 139
  2. Festyn w Chrząstowie , na terenie ZSP NR 4 oraz festyn zorganizowany przez SM NR 8 w Nakle nad Notecią z okazji Dnia Dziecka. Strażnicy prowadzili stoisko, w którym przedstawiali młodzieży wyposażenie jakim dysponują i posługują się na co dzień. Opowiadali także o uprawnieniach i obowiązkach strażnika miejskiego. W cyklu spotkań uczestniczyło 260
  3. Zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas Ferii zimowych w sołectwach Gumnowice,Michalin,Małocin,Karnówko,Chrzastowo – uczestniczyło 75
Kontrole podjęte w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” ILOŚĆ KONTROLI
Tereny szkół 55
Boiska szkolne 62
Akweny wodne (stawy, nadnoteckie Łazienki, basen miejski) 67
Rzeka Noteć 21
Pl. handlowe 13
Place zabaw 75
Skwery, parki 22
Świetlice wiejskie 5
Sołectwa 14
RAZEM 334
ILOŚĆ PATROLI  
6:30 – 14:30 69
14:00 – 22:00 48
RAZEM 117

 

Kujawsko – pomorska olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie „bezpieczny i przyjazny region”  – Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych z terenu Województwa Kujawsko Pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych.Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze wykazują się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego oraz wiedzą dotyczącą lokalnych norm prawnych. Zwycięzcą Olimpiady otrzymuje m.in. indeks upoważniający do podjęcia nauki na dowolnym kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu lub Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy. Do I etapu zorganizowanego przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią przystąpiło 150 uczniów z terenu powiatu nakielskiego.

Stop 18 – Program dotyczy odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych, utrudniający nieletnim dostępu do papierosów. Strażnicy przypominają sprzedawcom o obowiązku sprawdzania dokumentów młodym, potencjalnym nabywcom papierosów, informują o obowiązujących przepisach prawnych. Akcja dotyczy również uwolnienia od dymu papierosowego przystanków komunikacji miejskiej.

Liczba wykroczeń – palenie papierosów w miejscu zabronionym 17
Pouczenia 10
Mandaty karne 7
Wnioski do sądu 0

 

Nietrzeźwi – Program zmierzający do ograniczania spożywania alkoholu,zmiany struktury  i obyczajów jego spożycia, a także sprawdzanie legalności dystrybuowania alkoholu w oparciu o zezwolenia wynikające z przepisów prawa.

INTERWENCJE WOBEC NIETRZEŹWYCH

Liczba interwencji 264
Pouczenia 96
Mandaty karne 145
Wnioski do sądu 5
Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 3
Nietrzeźwi doprowadzeni do policji celem wytrzeźwienia 13
Nietrzeźwi doprowadzeni do szpitala, ponieważ zagrożone były ich czynności życiowe 2

 

Bezdomność – W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy oraz wspólnie z pracownikami MGOPS w Nakle nad Notecią przeprowadzili 167 kontroli wytypowanych miejsc bytowania osób bezdomnych oferując im pomoc. 4 osoby funkcjonariusze przewieźli do schroniska dla osób bezdomnych.

Czysta gmina – Podstawowym celem programu CZYSTA GMINA jest poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz popularyzacja zasad utrzymania czystości w lokalnych mediach. Strażnicy kontrolują w gminie przestrzeganie przepisów porządkowych, takich jak: zakaz spalania śmieci, wylewania nieczystości ciekłych w miejsca niedozwolone, wyrzucania śmieci na łąki, pola, do lasu. Plakatowanie w miejscach zabronionych oraz bez zgody Urzędu Miasta i Gminy, wypalanie traw, niszczenie roślinności.

W roku 2019 podjęli łącznie 501 interwencji w tym zakresie oraz przeprowadzili 361 kontroli nieruchomości.

Palenie śmieci – Działania straży miejskiej polegają na kontroli pieców C.O. oraz innych opalanych paliwem stałym oraz prowadzeniu działań informacyjnych wśród lokalnej społeczności. Ponadto strażnicy podczas kontroli nieruchomości sprawdzają zakup węgla zgodnie z wymaganym certyfikatem jakości oraz przymierzają się w roku 2020 do sprawdzania wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w piecach.

Liczba interwencji dotycząca spalania śmieci 139
Pouczenia 23
Mandaty karne 36
Zgłoszenia niepotwierdzone 80

 

INTERWENCJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZWIERZĄT

Interwencje dotyczące zwierząt domowych i kotów wolno żyjących 479
Interwencje dotyczące zwierząt dziko żyjących (od sierpnia 2019) 37
Ilość wyłapanych psów 81
Ilość psów oddanych do adopcji 7
Ilość psów oddana właścicielom – W DUŻEJ MIERZE DZIĘKI OGŁOSZENIOM W LOKALNYCH MEDIACH 49
Ilość psów przewieziona do schroniska 20
Liczba psów odebranych w związku z niewłaściwym ich trzymaniem 4
Mandaty 144
Pouczenia 123
Liczba psów uśpionych przez lek. weterynarii  5
brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie 85

 

BRAK OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Liczba kontroli 85
Mandaty 29
Pouczenia 48
Wnioski do Sadu 1

 

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE

Straż miejska chcąc skuteczniej rozwiązywać problemy związane z niesprzątaniem po swoich pupilach przez ich właścicieli wybudowała trzy szalety dla psów: w parku 700-lecia w parku J.Sobieskiego oraz na ul. Wodnej w Nakle nad Notecią.Strażnicy w godz. 6:30-7:20 oraz 19:40 – 21:00  wykonują prewencyjne patrole na terenach osiedli mieszkaniowych oraz parków i skwerów zwracając uwagę na osoby nie sprzątające po swoich pupilach, w roku 2019 wykonali 299 patroli pieszych.

WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU I PORZĄDKOWI W KOMUNIKACJI

Liczba wykroczeń 1 331
Pouczenia 954
Mandaty karne 360
Wnioski do sądu 7
Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie 10

 

INTERWENCJE WOBEC KIEROWCÓW NIEWŁAŚCIWIE PARKUJĄCYCH SAMOCHODY

Liczba wykroczeń 1 180
Pouczenia 829
Mandaty karne 289
Wnioski do sądu 7

 

INTERWENCJE WOBEC OSÓB PIESZYCH POPEŁNIAJĄCYCH WYKROCZENIA DROGOWE – PRZEJŚCIE PRZEZ JEZDNIĘ W MIEJSCU ZABRONIONYM

Liczba wykroczeń 168
Pouczenia 107
Mandaty karne 61
Wnioski do sądu 0

 

Zabezpieczenie imprez kulturalno – rozrywkowych – Strażnicy zabezpieczają każdego roku organizowane na terenie całej Gminy Nakło nad Notecią uroczystości i imprezy kulturalno – rozrywkowe, uroczystości religijne i państwowe przypadające również w niedziele i święta. W 2019 roku zabezpieczyli ład i porządek publiczny podczas 44 różnego rodzaju imprez.

Strażnicy uczestniczą także w zebraniach sołeckich oraz samorządów mieszkańców, gdzie odpowiadają na pytania najczęściej nurtujące mieszkańców.

MIEJSKI MONITORING WIZYJNY

W mieście obraz rejestruje obecnie 64 kamery. W roku 2019 zamontowano i podłączono do CMMW kamery rejestrujące obraz w Parku 700 – lecia. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 50. Wgląd w obraz “na żywo” mają wyłączenie osoby do tego uprawnione. Obecnie trwają prace związane z zainstalowaniem 7 kamer w ciągu ulic: St. Staszica – A. Mickiewicza – Mrotecka .

SZKOLENIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI NAKIELSCY STRAŻNICY MIEJSCY:

  1. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mandatowego oraz zmian w przepisach prawa wykroczeń.
  2. Szkolenie podstawowe strażników gminnych / miejskich.
  3. Szkolenie z zakresu organizacji ruchu drogowego na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu. Problemy interwencji organów sprawujących kontrole ruchu drogowego.
  4. Szkolenie informatyczne p.n. „Bezpieczny Urząd”.

Roman Frąckowiak – Komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią