Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki z funduszu pracy

Starosta Nakielski

ogłasza nabór

wniosków mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki z funduszu pracy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji ogłoszonego stanu epidemicznego na terytorium Polski

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
  3. przedsiębiorca, który nie zatrudnia oraz nigdy nie zatrudniał pracowników, o ile spełnia również warunek z pkt b.

Wysokość pożyczki do 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku (w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP)

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty wyniesie do 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia prowadził działalność gospodarczą.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 26

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

w wersji papierowej: przedsiębiorcy dostarczają za pośrednictwem operatora pocztowego lub do skrzynki podawczej przed PUP w Nakle nad Notecią lub PUP Filia w Szubinie:
wniosek + 2 egzemplarze podpisanej umowy (NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSKU O UMORZENIE – jest to tylko wzór) + załącznik nr 1 do wniosku pożyczka + kopia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)

Dokumenty prosimy umieścić w kopercie z dopiskiem „MIKROPOŻYCZKA”

Wniosek o umorzenie pożyczki składa się dopiero w terminie 14 dni po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wnioski o umorzenie złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

PROSIMY PAŃSTWA O RZETELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW – PRZYSPIESZY TO WYPŁATĘ ŚRODKÓW (wiele wniosków zawiera braki lub błędy)

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią