Starosta Nakielski poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starosta Nakielski poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w związku z dłuższą usprawiedliwioną nieobecność pracownika.

Do obowiązków kandydata należeć będzie między innymi:

  1. Tworzenie i aktualizacja baz danych BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG.
  2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnienie materiałów z PZGiK do realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych.
  3. Wydawanie licencji na udostępnione materiały.
  4. Wystawienie dokumentu obliczenia opłaty oraz kontrola uiszczenia opłat za udostępnione materiały.
  5. Prowadzenie systemu PZGiK
  6. Przetwarzanie materiałów przyjmowanych do zasobu PZGiK w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, zasilanie baz systemu PZGiK materiałami zasobu w postaci dokumentu elektronicznego.

Czas pracy: 8 godzin dziennie

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe geodezyjne;

– Znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;

– Znajomość organizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

– mile widziane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

– znajomość obsługi systemu EWID2007 lub oprogramowania TurboMAP;

– umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole;

– sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty:

– Życiorys (CV) zawierający dane zgodne z art. 211 §1 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenia; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

– List motywacyjny

– Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

– Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

– Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

– Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż w art. 221 Kodeksu pracy przekazanych z inicjatywy kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pokój nr 16 (sekretariat) przy ul. Dąbrowskiego 54 lub w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Piotra Skargi 6 pok. 6 w kopercie z dopiskiem „Kandydatura na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią” lub pocztą elektroniczną na adres: adam.dryll@powiat-nakielski.pl

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Adam Dryll tel. 523866687; e-mail: adam.dryll@powiat-nakielski.pl

/-/ Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski