Starosta Nakielski zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Nakielski

zaprasza

osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie przewidziano dla 20 osób bezrobotnych, w szczególności spełniających jedno z kryteriów:

 • powyżej 50 roku życia,
 • kobiet,
 • niepełnosprawnych,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach.

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią, która:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy   lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji,
 • nie była skazana, w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wkład własny (finansowy) osoby bezrobotnej musi stanowić co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji, której jednostkowa wysokość wynosi 19 700,00 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2020 r. Wnioski złożone po terminie, niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ODBIÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ulgen. H. Dąbrowskiego 46, p. 312, tel. 52 386 76 23, 52 386 76 10

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Filia w Szubinie, ul. Sportowa 7.

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią