Starosta Nakielski zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu do składania wniosków…..

Starosta Nakielski

zaprasza

podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu nakielskiego do składania wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

w ramach rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie przewidziano dla 10 osób bezrobotnych, w szczególności spełniających jedno z kryteriów:

  • powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • niepełnosprawnych,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • o niskich kwalifikacjach.

Uprawnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, przedszkola niepubliczne, szkoły niepubliczne, producenci rolni działający na terenie powiatu nakielskiego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, które:

  • nie zalegają z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiadają nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
  • w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie rozwiązały stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę, lub nie zmniejszyły wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązały stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Producent rolny musi zatrudniać minimum jednego pracownika w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wkład własny (finansowy) podmiotu musi stanowić co najmniej 10% wnioskowanej refundacji wynoszącej maksymalnie 19.700,00 brutto zł na jedno stanowisko.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2020 r. Wnioski złożone po terminie, niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ODBIÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, p. 312, tel. 52 386 76 19, 52 386 76 10

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Filia w Szubinie ul. Sportowa 7.

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią