Termomodernizacja Zakładu Karnego w Potulicach

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, efektywność energetyczna, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie Kujawsko – Pomorskim dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, poprawa warunków użytkowania obiektów – to kilka z zalet rozpoczęcia przez Zakład Karny w Potulicach ogromnej inwestycji jaką jest termomodernizacja tutejszej jednostki.

Projekt

41 059 212,06 PLN to koszt realizacji Projektu „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt jest wynikiem podpisanej w dniu 14 kwietnia 2017 r. umowy  o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Potulicach. Podpisanie umowy zapewniło otrzymanie przez potulicka jednostkę penitencjarną dofinansowania w wysokości 39 944 734,36 PLN, w tym 15 % tytułem środków krajowych oraz 85 % tytułem płatności.

Termomedernizacja 

Projekt realizowany będzie do końca 2020 r. Realizacja tak wielkiej inwestycji pozwoliła w okresie prawie trzech lat jej trwania zmodernizować w pełnym zakresie dziewięć spośród siedemnastu budynków przeznaczonych  do modernizacji na terenie Zakładu Karnego w Potulicach. W pozostałych obiektach trwają intensywne prace budowlane związane przede wszystkim z modernizacją instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i chłodu, instalacji elektrycznej, docieplenie stropu, podłogi i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż hybrydowych paneli solarno – fotowoltanicznych.

Ważnym etapem prowadzonych prac termomodernizacyjnych jest modernizacja źródła ciepła z kotłowni miałowej na kotłownię gazową, co w większej części udało się już zrealizować poprzez ukończenie prac przyłączeniowych do sieci gazowej oraz podpisanie umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie na kompleksowe dostawy gazu ziemnego do Zakładu Karnego w Potulicach.

tekst/ zdjęcia: por. Agata Zmarlik-Kufel