Ważna informacja dla organizacji pozarządowych

W 2020 r. zmienił się sposób przekazywania rocznych sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowy, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeszcze w ubiegłym roku organizacje przekazywały sprawozdanie do Urzędów Skarbowych w formie plików PDF. Sprawozdanie za rok 2019, każdej organizacji  pozarządowej, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania w formie: Bilans, RZiS, Informacja dodatkowa, (tj. zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości),  musi zostać sporządzone w strukturze logicznej (czyli dokładnie tak samo, jak w przypadku sprawozdań NGO z działalnością gospodarczą).
Ministerstwo udostępniło mechanizm do przygotowania sprawozdania finansowego dostępny na stronie:   https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start.
Sporządzenie sprawozdania należy dokonać do 31 marca 2020 r. Termin zatwierdzenia sprawozdania przez odpowiednie władze organizacji  upływa 30 czerwca 2020 r., a termin złożenia sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej, to 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez władze organizacji.
źródło: materiały zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów, www.ngo.pl, Ustawa o rachunkowości
Paweł Gorecki – Fundacja Staszica