Wynagradzanie nauczycieli w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół

Przedstawiamy poniżej stanowisko Kuratora Oświaty w Bydgoszczy ws. wynagrodzenia nauczycieli.

12 i 13 marca 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych byli zobowiązani do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Nauczyciele świadczący pracę w tych dniach otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

Za dni do 24 marca, w których nauczyciele świadczyli pracę, tzn. np. wysyłali e-maile do uczniów i rodziców, przekazywali uczniom materiały edukacyjne w celu poszerzenia lub ugruntowania ich wiedzy itp. otrzymują wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy, oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które jest związane z dodatkową pracą nauczyciela polegającą na realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powyżej pełnego wymiaru zajęć.Ci nauczyciele mogą zatem liczyć na pozostałe dodatki typu stażowy, funkcyjny (np. za wychowawstwo i dodatek motywacyjny). Praktycznie zachowuje wszystkie świadczenia na dotychczasowych zasadach, bez dodatku za trudne warunki i  godziny ponadwymiarowe.

Za dni, w których nauczyciele nie świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz pozostawali w gotowości do pracy i nie wykonywali żadnych innych czynności, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które świadczyły pracę, otrzymują wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem ewentualnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatku za warunki pracy.

Od środy 25 marca nauczyciele (głównie ci tablicowi), którzy realizują podstawę programową, mogą otrzymywać nawet świadczenia z tytułu godzin ponadwymiarowych (najczęściej dotyczy to nauczycieli matematyki i języka polskiego). Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć określa dyrektor szkoły.

W zasadzie różnica pomiędzy nauczycielami, którzy świadczyli pracę do 24 marca i tymi, którzy świadczą pracę od 25 marca w aspekcie ich wynagrodzenia polega jedynie na tym, że ci drudzy mogą otrzymywać świadczenia z tytułu godzin ponadwymiarowych. Ale w  dalszym ciągu nauczyciele nie otrzymają świadczenia za trudne warunki pracy.

Natomiast ci nauczyciele, którzy będą pozostawać w  gotowości, ale nie będą faktycznie pracować, od środy 25 marca do wynagrodzenia zasadniczego trzeba doliczyć dodatek funkcyjny (czyli np. za wychowawstwo).

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z  wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ostateczna decyzja dotycząca ustalenia wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników jednostek systemu oświaty należy do organów prowadzących.

Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

zdjęcie ilustracyjne (IAS)