XII sesja Rady Miejskiej w Mroczy

25 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu quorum oraz wprowadzeniu drobnej zmiany w porządku obrad, informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Odrobiński. Po jego wystąpieniu, sprawozdanie z tego samego okresu wygłosił również burmistrz miasta i gminy Mrocza Leszek Klesiński.

Następnie zgromadzeni mieli okazje pogratulować przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskiego „Kosowianki z Kosowa za reprezentowanie Gminy oraz zdobycie drugiego miejsca w „Bitwie Regionów” na szczeblu wojewódzkim. Wręczono okolicznościowy grawerton.
Sprawozdanie  z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mroczy przedstawiła Pani Kierownik Zofia Woźniak.

Następnie radni przeszli do podejmowania uchwał. Przy kilku z nich doszło do burzliwych dyskusji, jednak ostatecznie wszystkie zostały przyjęte. Były to uchwały:
1) w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników sądowych;
2) w sprawie wyboru ławników;
3) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031;
4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r.;
5) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
7)  w sprawie  zmiany uchwały nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół w okresie od stycznia 2020 roku do czerwca 2012 roku;
8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
9) w sprawie przyznania diet dla Radnych Rady Miejskiej w Mroczy i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mrocza;
10) w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia;
11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 23/15, 84 i 23/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witosław na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy;
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza;
13) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
14) uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza